1.1.YÖNETİM VE ODA MEVZUATI

a) Vizyon ve açıkça tanımlanmış Misyon beyanının hazırlandığını, (Misyon ve Vizyon Beyanları)

b) 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu, ilgili tüm yönetmelikler ve tüzüklere uygunluğun sağlandığını, ortaya koyabilmeli (Meclis ve Meslek Komiteleri bilgi ve toplantı Tutanakları )

c) Yönetim Kurulunun stratejik hedefleri belirlediğini, yatırım politikasına karar verdiğini, performans kriterlerini kabul ettiğini, söz konusu politikanın detaylı planlaması ve uygulanması görevini idari kadroya devrettiğini, (Stratejik Plan çalışmalarında Yönetim Kurulunun yer alması,vizyon,amaç,hedefler ve stratejilerin oluşturulmasındaki katkılarına dair kanıtlar )

d) Yönetim Kurulunun, düzenli faaliyet raporları ve plan ve bütçe tahmin raporları gibi Kurula rapor verme yükümlülüğünü idari kadroya vererek, ölçüm ve faaliyetlerini kontrol ederek, faaliyetlerinden sorumlu tutarak politikaları ve hedeflerin başarılma durumlarını takip ettiğini, (Akreditasyon İzleme Komitesi işleyişi, toplantı tutanakları,yıllık iş planları gerçekleşme takibine ilişkin kanıtlar)

e) Yönetim Kurulu’nun Genel Sekreteri istihdam etmekten ve performans yönetiminden sorumlu olduğunu, 

f) Stratejik hedeflerine ulaşması için yeterli yönetim kontrolleri olduğunu, (Stratejik amaç ve hedeflerin gerçekleşme durumunu ortaya koyan sistem/ yöntem)

g) Büyüklük ve amaçlarına uygun ve anlaşılır organizasyon yapısına sahip olduğunu, 

h) Yönetim Kurulu toplantılarının yapıldığını ve toplantı tutanaklarının bir dosyada tutulduğunu, (Kurul toplantılarının tutanakları,karar takip sistemi,katılım oranları)

ı) Tüm Kurul Üyeleri için oryantasyon sürecinin olduğunu ortaya koyabilmelidir. [Oryantasyon Programı (YK, Meclis, Meslek Komitesi üyeleri için hazırlanan), Gelişim Programı (Toplantı, eğitim vb.), Yöneticilerin El Kitabı (YK, Meclis, Meslek Komitesi üyeleri için hazırlanan iş yönergeleri), Meclis, Yönetim Kurulu ve Komite oryantasyon materyalleri.]

a) Borç ve yükümlülüklerini yerine getirmelerini ve çalışma planında yer alan hususları yerine getirmelerini sağlayacak yeterli kaynakların olduğunu, (Yıllık iş planını destekleyici bütçe yapısı,geçmiş yıllara ait yıllık iş planı bütçesel gerçekleşme oranı,gelecek yıla ait iş planı bütçe planlaması kanıtları,cari yıla ait nakit akış tahmini)