1.2.MALİ YÖNETİM

a) Borç ve yükümlülüklerini yerine getirmelerini ve çalışma planında yer alan hususları yerine getirmelerini sağlayacak yeterli kaynakların olduğunu, (Yıllık iş planını destekleyici bütçe yapısı,geçmiş yıllara ait yıllık iş planı bütçesel gerçekleşme oranı,gelecek yıla ait iş planı bütçe planlaması kanıtları,cari yıla ait nakit akış tahmini)

b) Oda/borsaların Yönetim Kurulları ve Meclisleri tarafından onaylanan kapsamlı bir yıllık işletme bütçesinin bulunduğunu, (Oda/borsanın cari yıla ait detaylı bütçesi)

c) Mali beyanların ve yönetim hesaplarının tutulduğunu, (Geçen yıla ait mali rapor, Cari yıla ait nakit akış gerçekleşme tabloları)

d) Meclis ve Yönetim Kurulu’nun en az ayda bir tüm mali beyanları gözden geçirdiğini,

e) Yönetim Kurulunca onaylanan mali strateji gereklerini karşılayan Mali Politikalara ve Kontrollere uyduğunu, (Oda/borsanın mali politikası (Harcama yetkilileri, fon yönetimi, bütçe talimatı, risk yönetimi vb kayıtlar)

f) Mali planlama ilkelerine uygun olarak faaliyet gösterdiğini, ( Mali Politikaya uygunluğu destekleyecek kanıtlar)

g) Menkul kıymetlerin korunması ve idari etkinliğin artırılması için yeterli kontrolleri gerçekleştirdiğini, (Hesapları İnceleme Komisyonu niteliği,yetkinliği ve raporları)

h) Gerektiği hallerde Yönetim Kurulu, Finans ve Denetim alt grupları ya da ilgili komiteler kurulduğunu, düzenli olarak toplanmalarının sağlanabildiğini ve söz konusu grup ya da komiteler doğrudan Yönetim Organlarına raporlama yapabileceğini ortaya koyabilmelidir. (Hesapları İnceleme Komisyonu raporları, Üst düzey mali idarecilerin görev tanımı/görev şartnameleri)