KAPASİTE

Kapasite Raporunun Tanım ve Kapsamı

Kapasite Raporu; bir firmanın, mevcut makine parkı ve işgücüyle, bir yıl zarfında kaç birimlik üretim yapılabileceğinin belli kriterlerden hareket ederek bilimsel bir şekilde belirlenmesi sonucu düzenlenen belgedir. Kapasite raporunun geçerlilik süresi 2 yıldır.

Kapasite Raporu Tanziminde Amaç Nedir?

Kapasite raporları ülkenin sınai üretim potansiyelini tespit etmek, ekonomik ve stratejik plan ve programları için veri tabanı oluşturmak amacıyla düzenlenmektedir. Anılan belge, teşvik, kota, tahsis, ihale, ithalat ve ihracatla ilgili işlemler ile, çeşitli kamu kuruluşları ve Bakanlıkların kayıtlarına girmek için kullanılmaktadır. (sanayi sicili, gıda sicili gibi).

Kapasite Raporu Tanzimi Zorunlu Kılan Mevzuatlar Hangileridir?

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu

5174 sayılı TOBB Kanunu

Oda Muamelat Yönetmeliği

İthalat ve İhracat Yönetmelikleri

Yatırımları Teşvik ile ilgili Tebliğler

560 sayılı Gıdaların Üretimi ve Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Yönetmelikleri

Kapasite Raporu Hangi Alanlarda Kullanılır?

Yatırım Teşvik Belgesi,

Dahilde İşleme İzin Belgesi,

Geçici Kabul İzin Belgesi müracaatlarında ve bu belgeler kapsamındaki taahhütlerin kapatılması aşamasında,

Yasal bir zorunluluk olan ve indirimli tarifeden elektrik alımı için de gerekli görülen Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında,

Muhtelif İthalat ve İhracat işlemlerinde,

Resmi ve özel ihalelerde,

Yurtiçi ve yurtdışı kredi teminlerinde,

Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarda,

Tahsisli veya ithalinde tarife kontenjanı uygulanan hammaddelerin temininde,

İmalat Yeterlik ve Yerli Malı belgesi alımında,

Vergi incelemelerinde,

Kamunun muhtelif amaçlı incelemelerinde gerekli olmakta ve ayrıca ülkenin sanayi envanterinin çıkartılması çalışmaları ile seferberlik plan ve programlarına ışık tutmaktadır.

Kapasite Raporu İçin Kimler Başvurabilir?

Oda üyesi olan,

Sigortalı işçileriyle üretim yapan,

Adresi tescil edilmiş bir işyeri olan,

Gerekli makine ve tesisatı bulunan küçük sanayiciler Kapasite Raporu tanzimi için başvurabilirler.

Kapasite Raporu İçin Nasıl Başvurulur?

KAPASİTE RAPORU İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

1. Başvuru Formu

2. İşyeri SGK numarası, SGK Tahakkuk Fişi ve son 4 aya ait işçilerin SGK Sigortalı

Hizmet Listesi, (Muhasebeci onaylı).

3. Makine ve Tesisata ait Mali Müşavir onaylı Kıymetleri gösterir Mizan Demirbaş

Listesi. Eğer kiralıksa ıslak imza ve kaşeli kira kontratı.(İmzalayanların imza sirküleri

ekinde.)

4. İş yeri Tapu veya Kira Mukavelesi (Kira Kontratı Islak imza ve kaşeli, imza sirküsü

ekinde. ) ( Maden Ocakları için maden ruhsatı veya ocak kiralıksa rödovans sözleşmesi

aslı ve fotokopisi (aslı görüldükten sonra iade edilecektir. ).)

5. İmzaya yetkili kişilerin firmayı temsile yetkili olduklarına dair İmza Sirküleri veya

şahış kayıtları için imza beyannamesi.

6. Resmi Defter Kayıtlarından Mali Müşavir onaylı Sermaye Kıymetlerin Değerleri

(DETAY MİZAN)

7. Kalite Belge ve Sertifikalarının listesi ve belge fotokopileri.

8. Varsa Sanayi Sicil Belgesi fotokopisi.

9. Son tescilli adresi gösteren Sicil Gazetesi.

10. Vergi Levhası fotokopisi.

KAPASİTE RAPORU ÜCRETİ-2022

1-ODA VEZNESİNE ÖDENECEK TUTAR:1.140,00 TL

2-BANKA İLE TOBB’A HAVALE EDİLECEK TUTAR: 700 TL   (Açıklama Kısmına :  Firma Unvanı  ve kapasite raporu onay ücreti  yazılacak ve 2 adet dekont alınacak)

Kapasite Raporu ücreti yatırılabilecek Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Hesap Numaraları:

A: Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi (Masrafsız)

IBAN No: TR 2100 0150 0158 0072 9358 6413

B: Akbank Ankara Bakanlıklar Şubesi(Masrafsız)

IBAN No: TR 3500 0460 0153 8880 0006 9072

Önemli Not: (İKİ HESAPTAN SADECE BİRİNE YATIRILACAK.)